dutch english deutsch
Boek nu je avontuur
Wachtlijst Stel een vraag

Voorwaarden


HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN

Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördi-natiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 41/2011.

HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn in-clusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.

b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uit-oefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.

c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbe-oefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluit-makende uitrustingsstukken en inventaris.

d. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuitaccommoda-tie.

e. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de onderne-mer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaar-tuig zonder bemanning in gebruik te geven.

f. Elektronisch: per e-mail of website.

g. Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voor-werpen.

h. Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór afvaart vastleggen.

i. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecrea-tie te Den Haag.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Neder-landse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke ver-schillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk danwel elektronisch uit.

2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aan-vaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.

3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voor-zien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn geduren-de tien werkdagen na dagtekening.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrij-ving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval: - de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst; - de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wij- ze van betaling.

5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Al-gemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.

3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.

2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tij-de worden doorberekend.

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aan-vangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschie-den.

2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de be-talingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van de-ze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de beta-lingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer ge-rechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

3. Indien de consument na verzending van de betalingsher-innering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te beta-len, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 ge-noemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de on-dernemer in rekening moeten worden gebracht voor advo-caten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde be-drag;

5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldig-de bedrag;

1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschul-digde bedrag.

4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en be-hoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

I&A 31-3-2011 2

ARTIKEL 7 - ANNULERING zonder annuleringsverzekering
(voor de voorwaarden van de annuleringsverzekering kijk onderaan de pagina)

1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schrif-telijk of elektronisch in kennis stellen.

In geval van annulering is de consument aan de onderne-mer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: - 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode; - 50% van de overeengekomen huursom in geval van an- nulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode; - 75% van de overeengekomen huursom in geval van an- nulering tot één maand vóór de aanvang van de huur- periode; - 100% van de overeengekomen huursom in geval van an- nulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huur- periode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,--.

2. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de con-sument van een huurovereenkomst waarbij de huursom lager of gelijk is aan € 250,--, een gefixeerde schadeloos-stelling verschuldigd van: - 0% van de overeengekomen huursom in geval van an- nulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode; - 50% van de overeengekomen huursom in geval van an- nulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperio- de; - 100% van de overeengekomen huursom in geval van an- nulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de huurperiode.

3. Een huurovereenkomst van open zeil- en/of motorboten met een periode van maximaal 2 dagen kan zijdens de onderne-mer worden geannuleerd. Indien de verhuurder de consu-ment niet-tijdig schriftelijk hierover informeert dan is de on-dernemer 25% van de verschuldigde huursom verschuldigd aan de consument.

4. In geval van annulering door de consument kan hij de onder-nemer om indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer ac-ceptabel is, is de consument slechts 10% van de overeen-gekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een maximum van € 113,50 verschuldigd.

ARTIKEL 8 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aan-sprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen vaarge-bied.

3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weers-omstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen af-meerplaats te varen.

4. Voor de afvaart dient de ondernemer de conditielijst voor akkoord te tekenen. De ondernemer stelt een afschrift van de afgetekende con-ditielijst aan de consument ter hand.

5. De ondernemer stelt vóór afvaart een inventarislijst aan de consument ter hand.

ARTIKEL 9 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument dient over voldoende vaar-vaardigheden te beschikken. Indien de consument niet beschikt over een re-levant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de onder-nemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet ten aanzien van open zeil- en/of motorboten.

2. De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inven-tarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaarge-bied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aan-wezigheid.

3. Vóór afvaart dient de consument de conditielijst voor ak-koord te tekenen.

4. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet over-eenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan-wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugde-lijk is, dient de consument hiervan, vóór afvaart, de onderne-mer in kennis te stellen.

5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aan-brengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik af-staan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.

6. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvan-gen heeft.

7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consu-ment.

8. De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer be-taalt de consument de reparatiekosten terug als gespecifi-ceerde rekeningen terzake worden overlegd.

9. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebre-ken zijn voor rekening van de ondernemer.

10. De consument moet schade van welke aard dan ook, dan-wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer me-dedelen.

11. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer.

ARTIKEL 10 - DE AANSPRAKELIJKHEID

1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aan-tonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.

2 De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de onderne-mer overeengekomen vaargebied.

3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kos-ten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 be-doelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot be-houd van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.

4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig. I&A 31-3-2011 3

ARTIKEL 11 - NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huur-overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ont-bonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.

3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

4. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de on-dernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, ten-zij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.

5. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van de-ze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waar-in het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laat-ste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toe-gelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebre-ken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.

2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de over-schrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consu-ment kan worden tegengeworpen.

3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling over-leg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de tot-standkoming of de uitvoering van overeenkomsten met be-trekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepas-sing zijn, kunnen zowel door de consument als door de on-dernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencom-missie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in be-handeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,-- is gemoeid

4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.

5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behan-deling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

8. Uitsluitend de rechter danwel de hierboven genoemde Ge-schillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te ne-men.

ARTIKEL 14 - NAKOMINGSGARANTIE

1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze ga-rantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsver-plichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consu-ment een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereni-ging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de onderne-mer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereni-ging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consu-ment.

3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie in-dien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daar-toe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachten-geld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situa-ties sprake is: - aan het lid is surséance van betaling verleend; - het lid is failliet verklaard; - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfs-beëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 15 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen, moeten schrif-telijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN

HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

ARTIKEL 17 - RECHTSKEUZE Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Ne-derlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

ANNULEREN VAN DE BOEKING MET ANNULERINGSVERZEKERING

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient de klant dit schriftelijk via de mail aan Blokhutboot door te geven.

De annuleringsverzekering kost € 27,50,- (in het keuze menu bij het boeken ziet je dit staan)

De vergoeding bij de ongevallen hieronder is 90% van het volledige boekingsbedrag (min. kosten annuleringsverzekering)  tot een dag (24uur) voor vertrek.

Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van: a) een verzekerde; b) een bloedverwant in opgaande of neergaande lijn van een verzekerde en/of die van een echtgenoot/echtgenote van een verzekerde, een broer, een zuster, een zwager, een schoonzus, een schoonzoon of een schoondochter van een verzekerde. c) de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg over minderjarigen of volwassenen met een handicap waarvan u de wettelijke verantwoordelijke of de wettelijke voogd bent;   

Blokhutboot huren

Huur nu een blokhutboot voor een onvergetelijke ervaring op het water!
Boek nu

Geniet van de natuur

Wordt wakker op een prachtige locatie omgeven door rust en ruimte. Hoor de vogeltjes fluiten, de bevers knagen en zie hoe tientallen watervogels hun eten bij elkaar vissen. De natuur was nog nooit zó dichtbij!